Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Guide to essential math : a review for physics, chemistry and engineering students
Tác giả: S M Blinder
Xuất bản: Amsterdam Oxford: Academic, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.245
 
Engineering mathematics
Tác giả: J O Bird
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Instructor's Manual (0471726478) For Advanced Engineering Mathematics 9th Edition by Erwin Kreyszig
Tác giả: Erwin Kreyszig
Xuất bản: : Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Mathematics for economics and business [electronic resource]
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.24339
 
Elements of linear network analysis in electronics
Tác giả: Sachiko Woodson
Xuất bản: Delhi: English Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.246213
 
Easy mathematics for biologists [electronic resource]
Tác giả: Peter C Foster
Xuất bản: Australia: Harwood Academic Publishers, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2457
 
Mathematics for Electrical Engineering and Computing
Tác giả: Mary Attenborough
Xuất bản: : Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Mathematics for economists
Tác giả: Carl P Simon, Lawrence Blume
Xuất bản: New York: Norton, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.24339
 
Mathematics for physical chemistry
Tác giả: Robert G Mortimer
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.24541
 
Advanced engineering mathematics
Tác giả: K A Stroud, Dexter J Booth, K A Stroud
Xuất bản: Basingstoke New York: Palgrave Macmillan, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục