Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Drugs, society, and human behavior
Tác giả: Charles Ksir, Carl L Hart, Oakley Stern Ray
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.78
 
Encyclopedia of psychopharmacology [electronic resource]
Tác giả: Ian P Stolerman
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.78
 
Drugs, society, and human behavior
Tác giả: Charles Ksir, Carl L Hart, Oakley Stern Ray
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.78
 
Karch's Pathology of Drug Abuse
Tác giả: Steven B Karch
Xuất bản: : CRC Press Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.78
 
Neuroscience of psychoactive substance use and dependence [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Geneva: World Health Organization, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.78
 
The GABA receptors [electronic resource]
Tác giả: S J Enna, Hanns Möhler
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.78
 
Essential psychopharmacology : neuroscientific basis and practical applications
Tác giả: Sidney M Stahl
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.78
 
Principles of psychopharmacology for mental health professionals
Tác giả: Jeffrey E Kelsey, Charles B Nemeroff, D Jeffrey Newport
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyLiss, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.78
 
The analysis of controlled substances
Tác giả: MD Cole
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.78
 
Fundamentals of psychopharmacology
Tác giả: B E Leonard
Xuất bản: Chichester West Sussex Eng Hoboken NJ: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.78
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục