Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 513 kết quả
Principles of social psychiatry
Tác giả: Dinesh Bhugra, Craig Morgan
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Developmental psychopathology
Tác giả: Dante Cicchetti, Donald J Cohen
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Cognitive behavioural therapy for dummies
Tác giả: Rhen Branch, Ro Willson
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.891425
 
The theory and practice of group psychotherapy
Tác giả: Irvin D Yalom, Molyn Leszcz
Xuất bản: New York London: Basic Books, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Clinical interviewing
Tác giả: John Sommers-Flanagan, Rita Sommers-Flanagan
Xuất bản: New York: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Biology of marijuana : from gene to behavior
Tác giả: Emmanuel S Onaivi
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
The encyclopedia of schizophrenia and other psychotic disorders
Tác giả: Richard Noll
Xuất bản: New York: Facts on File, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
An atlas of schizophrenia
Tác giả: Martin Stefan, Robin Murray, Mike Travis
Xuất bản: Boca Raton: Parthenon Pub Group, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Doctor Who: Bad Therapy
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Doctor Who, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.89
 
Encyclopedia of psychotherapy
Tác giả: Michel Hersen, William H Sledge
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8914003
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục