Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.0200506 giây)
The French Revolution : a very short introduction
Tác giả: William Doyle
Oxford: New York Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944.04
 
The French Wars, 1792-1815
Tác giả: Charles J Esdaile
London: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944.04
 
Napoleon for Dummies
Tác giả: J. David Markham
San Francisco: Wiley Publishing Inc, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 944.04
 
The French Revolution, 1789-1799 [electronic resource]
Tác giả: Peter McPhee
New York: Oxford University Press Incorporated, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944.04
 
The Jacobin Republic under fire : the Federalist Revolt in the French Revolution
Tác giả: Paul R Hanson
University Park Pa: Pennsylvania State University Press, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944.04
 
Citizens :a chronicle of the French Revolution
Tác giả: Simon Schama
New York: Knopf Distributed by Random House, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944.04
 
The French Revolution [electronic resource] : from its origins to 1793
Tác giả: Georges Lefebvre
London: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944.04
 
Daily life during the French Revolution
Tác giả: James Maxwell Anderson
Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944.04
 
Living the French Revolution, 1789-1799
Tác giả: Peter McPhee
New York: Palgrave Macmillan, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944.04
 
France in revolution
Tác giả: Dylan Rees
London: Hodder Education, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944.04
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục