Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Calculus
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
College algebra : concepts & contexts
Tác giả: James Stewart, Phyllis Panman, Lothar Redlin, Saleem Watson
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Organic chemistry : a short course
Tác giả: David J Hart
Xuất bản: Belmont CA: Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
The world of chemistry : essentials
Tác giả: Melvin D Joesten, Mary E Castellion, James L Wood
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Algebra for college students
Tác giả: Jerome E Kaufmann, Karen L Schwitters
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebra and trigonometry with analytic geometry
Tác giả: Earl William Swokowski, Jeffery A Cole
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.13
 
Math study skills workbook : your guide to reducing text anxiety and improving study strategies
Tác giả: Paul D Nolting
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
Chemistry : the molecular science
Tác giả: John W Moore, Peter C Jurs, Conrad L Stanitski
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Understanding the principles of organic chemistry : a laboratory course
Tác giả: Steven Frank Pedersen, Arlyn M Myers
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Fundamental statistics for the behavioral sciences
Tác giả: David C Howell
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục