Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
The world of chemistry : essentials
Tác giả: Melvin D Joesten, Mary E Castellion, James L Wood
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Calculus : early transcendentals
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Organic chemistry
Tác giả: John McMurry
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Earth science and the environment
Tác giả: Graham R Thompson, Jonathan Turk
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Calculus : early transcendentals
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Introduction to applied econometrics
Tác giả: Kenneth G Stewart
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Job search
Tác giả: Robert D Lock
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.14
 
Introduction to general, organic, and biochemistry
Tác giả: Frederick A Bettelheim
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
The mathematical palette
Tác giả: Ronald Staszkow, Robert Bradshaw
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Effective helping : interviewing and counseling techniques
Tác giả: Barbara F Okun, Ricki Kantrowit
Xuất bản: Australia Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục