Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 105 kết quả
Guiding children's learning of mathematics
Tác giả: Leonard M Kennedy, Art Johnson, Steven Tipps
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Chemistry : the molecular science
Tác giả: John W Moore, Peter C Jurs, Conrad L Stanitski
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Public administration in America
Tác giả: Michael E Milakovich, George J Gordon
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  351.73
 
Copywriting for the electronic media : A practical guide
Tác giả: Milan D Meeske
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.132
 
Understanding the principles of organic chemistry : a laboratory course
Tác giả: Steven Frank Pedersen, Arlyn M Myers
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Fundamental statistics for the behavioral sciences
Tác giả: David C Howell
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Earth lab : exploring the earth sciences
Tác giả: Claudia Owen, Grenville Draper, Diane Pirie
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550.78
 
Medical nutrition therapy : a case study approach
Tác giả: Marcia Nahikian Nelms, Sara Long Roth
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.854
 
Chemistry
Tác giả: Kenneth W Whitten
Xuất bản: Belmont CA: Cengage, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Organic chemistry
Tác giả: John McMurry
Xuất bản: Belmont CA: Cengage BrooksCole, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 

Truy cập nhanh danh mục