Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 117 kết quả
Schizophrenia for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Jerome Levine, Irene Shifren Levine
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.898
 
Laptops just the steps for dummies [electronic resource]
Tác giả: Ryan Williams
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Guerrilla marketing for dummies [electronic resource]
Tác giả: Jonathan Margolis, Jay Conrad Levinson
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Physics workbook for dummies
Tác giả: Steven Holzner
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Wiley CPA examination review focus notes.. Financial accounting and reporting
Tác giả: Less Antman
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.046
 
iPad 2 all-in-one for dummies
Tác giả: Nancy Muir, Jesse Feiler
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, c 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
PRINCE2 for dummies
Tác giả: Nick Graham
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Digital photography for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Teach yourself visually Photoshop Elements
Tác giả: Mike Wooldridge
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Microsoft Office Live for dummies
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục