Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Principles of electrochemistr
Tác giả: Jiři� Koryta, Kava, Dvořá
Xuất bản: Chichester New York: John Wiley Sons Ltd, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Cellular mobile radio systems : designing systems for capacity optimization
Tác giả: H Hammuda
Xuất bản: Chichester New York: John Wiley Sons, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Psychology in diabetes care
Tác giả: T Chas Skinner, Frank J Snoek
Xuất bản: Chichester New York: John Wiley Sons, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.4620019
 
Enzyme systems that metabolise drugs and other xenobiotics
Tác giả: Costas Ioannides
Xuất bản: Chichester New York: John Wiley Sons, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.7
 
Modulation, detection, and coding
Tác giả: Tommy Öberg
Xuất bản: Chichester New York: John Wiley Sons, 200
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384151
 
More IQ testing : 250 new ways to release your IQ potential
Tác giả: Philip J Carter, Kenneth A Russell
Xuất bản: Chichester West Sussex England New York: John Wiley Sons Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.93
 
More IQ testing : 250 new ways to release your IQ potential
Tác giả: Philip J Carter, Kenneth A Russell
Xuất bản: Chichester West Sussex England New York: John Wiley Sons Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.9
 
1

Truy cập nhanh danh mục