Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Encyclopedia of prisoners of war and internment
Tác giả: William Jonathan Franklin Vance
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  355.1
 
Naval warfare : an international encyclopedia
Tác giả: Spencer Tucker
Xuất bản: Santa Barbara Calif Oxford: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  359.003
 
Software testing foundations : a study guide for the Certified Tester exam
Tác giả: Andreas Spillner, Tilo Linz, Hans Schaefer
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Rocky Nook, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004
 
Encyclopedia of architectural and engineering feats
Tác giả: Donald Langmead, Christine Garnaut
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  721.03
 
Encyclopedia of urban legends
Tác giả: Jan Harold Brunvand
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
 
Encyclopedia of creation myths
Tác giả: David Adams Leeming, Margaret Adams Leeming
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  291.2403
 
Environmental justice : a reference handbook
Tác giả: David E Newton
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  363.7
 
Encyclopedia of the Persian Gulf War
Tác giả: Mark Grossman
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (chm)
ddc:  956.70442
 
Encyclopedia of rural America : the land and people
Tác giả: Gary Goreham
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1997
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (chm)
ddc:  973.091734
 
Encyclopedia of Native American healing
Tác giả: William S Lyon
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  615.88208997
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục