Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 214 kết quả
Version control with Git [electronic resource]
Tác giả: Jon Loeliger
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Using SQLite [electronic resource]
Tác giả: Jay A Kreibich
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Windows PowerShell cookbook
Tác giả: Lee Holmes
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.42
 
Programming C# 4.0
Tác giả: Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Sharepoint 2007 : the definitive guide
Tác giả: James Pyles
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Asterisk cookbook [electronic resource]
Tác giả: Leif Madsen
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.695
 
Mastering the Nikon D700 [electronic resource]
Tác giả: Darrell Young, James Johnson
Xuất bản: Sebastopol Calif: Rocky Nook, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
Access 2010 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Office 2011 for Macintosh [electronic resource]
Tác giả: Chris Grover
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Droid X [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Preston Gralla
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục