Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
The theory of linear prediction
Tác giả: P P Vaidyanathan
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.287
 
Transactional memory
Tác giả: Tim Harris, James R Larus, Ravi Rajwar
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.758
 
Spatial data management
Tác giả: Nikos Mamoulis
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
Database replication
Tác giả: Bettina Kemme, M Patiño-Martínez, R Jiménez-Peris
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Relational and XML data exchange
Tác giả: Marcelo Arenas, Barceló Pablo, Leonid Libkin, Filip Murlak
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.0546
 
Bionanotechnology
Tác giả: Elisabeth S Papazoglou, Aravind Parthasarathy
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Learning Autodesk Maya 2008
Tác giả:
Xuất bản: San Rafael Calif: Autodesk Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.696
 
Intelligent autonomous robotics [electronic resource] : a robot soccer case study
Tác giả: Peter Stone
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Digital control in power electronics
Tác giả: Simone Buso, Paolo Mattavelli
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Intelligent autonomous robotics : a robot soccer case study
Tác giả: Peter Stone
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục