Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 371 kết quả
Genomics protocols
Tác giả: Ramn Elaswarapu, Michae Starkey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86078
 
DNA methylation protocols
Tác giả: Ken I Mills, Bernie H Ramsahoye
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
The blood-brain barrier : biology and research protocols
Tác giả: Sukriti Nag
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.824
 
RT-PCR protocols
Tác giả: Joe O'Connell
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.43
 
Steroid receptor methods : protocols and assays
Tác giả: Benjamin A Lieberman
Xuất bản: Totowa: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.405
 
HPLC of peptides and proteins : methods and protocols
Tác giả: Marie-Isabe Aguilar
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Two-hybrid systems : methods and protocols
Tác giả: Paul N MacDonald
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Single nucleotide polymorphisms : methods and protocols
Tác giả: Pui-Yan Kwok
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
Microfluidic techniques : reviews and protocols
Tác giả: Shelley D Minteer
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Developmental biology protocols
Tác giả: Cecilia W Lo, Rocky S Tuan
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục