Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Children's influence on family dynamics : the neglected side of family relationships
Tác giả: Alan Booth, Ann C Crouter
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.85
 
Social justice and communication scholarship
Tác giả: Omar Swartz
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.372
 
Media psychology
Tác giả: David Giles
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Autism spectrum disorders : identification, education, and treatment
Tác giả: Dianne Berkell Zager
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.94
 
Geographies of girlhood
Tác giả: Bettis Natalie G
Xuất bản: : Lawrence Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.2355
 
Teaching and learning vocabulary : bringing research to practice
Tác giả: Elfrieda H Hiebert, Michael L Kamil
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.61
 
Foundations for Research : Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences
Tác giả: DeMarrais Kathleen Bennett, Lapan Stephen D
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.72
 
Mathematics content for elementary teachers
Tác giả: Douglas K Brumbaugh
Xuất bản: USA: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.
 
Biotechnology and communication : the meta-technologies of information
Tác giả: Sandra Braman
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4
 
Applications of nonverbal communication
Tác giả: Feldman Feldman
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục