Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 323 kết quả
The Hundred Years' War : 1337-1453
Tác giả: Anne Curry
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.025
 
The American Civil War : this mighty scourge of war
Tác giả: Gary W Gallagher, James M McPherson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
The First World War : the war to end all wars
Tác giả: Peter Simkins, Michael Hickey, Geoffrey Jukes
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
The French religious wars, 1562-1598
Tác giả: R J Knecht
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
M26/M46 Pershing Tank 1943-53
Tác giả: Steven J Zaloga
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18830973
 
Union Monitor, 1861-65
Tác giả: Angus Konstam, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Siege weapons of the Far East. 2, AD 960-1644
Tác giả: Stephen R Turnbull, Wayne Reynolds
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.8095
 
Viking longship
Tác giả: Keith Durham
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.821
 
The 25-pounder field gun 1939-72
Tác giả: Chris Henry, Mike Fuller
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.12821
 
Centurion universal tank 1943-2003
Tác giả: Simon Dunstan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 

Truy cập nhanh danh mục