Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 856 kết quả
The geology and mapping of granite batholiths
Tác giả: John Cobbing
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  552.3
 
Microbial megaplasmids
Tác giả: Ed Schwartz
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.87293
 
The Earth's atmosphere : its physics and dynamics
Tác giả: Kshudiram Saha
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Scaling limits in statistical mechanics and microstructures in continuum mechanics
Tác giả: Errico Presutti
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Self-assembled nanomaterials
Tác giả: Toshimi Shimizu
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Classical mechanics : systems of particles and Hamiltonian dynamics
Tác giả: Walter Greiner
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Desert plants [electronic resource] : biology and biotechnology
Tác giả: K G Ramawat
Xuất bản: Berlin: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  581.754
 
Solar variability and planetary climates [electronic resource]
Tác giả: Y Calisesi
Xuất bản: New York London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5271
 
Advances in nuclear architecture
Tác giả: Niall M Adams, Paul S Freemont
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Precipitation : advances in measurement, estimation, and prediction [electronic resource]
Tác giả: Silas Michaelides
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.577
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục