Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 47 kết quả
Math word problems for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.76
 
Basic math & pre-algebra for dummies
Tác giả: Mark Zegarelli
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.76
 
Statistical analysis with Excel for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Joseph Schmuller
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Genetics for dummies [electronic resource]
Tác giả: T R Robinson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Math you can really use : every day
Tác giả: David Alan Herzog
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Differential equations for dummies
Tác giả: Steven Holzner
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (rar)
ddc:  515.35
 
Calculus II for dummies
Tác giả: Mark Zegarelli
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
TI-83 plus graphing calculator for dummies
Tác giả: C C Edwards
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.284
 
Evolution for dummies
Tác giả: Greg Krukonis, Tracy L Barr
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.938
 
Probability for dummies
Tác giả: Deborah J Rumsey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục