Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Beyond knowledge management
Tác giả: Brian Lehaney
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Publishing an imprint of Idea Group Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4
 
Software evolution with UML and XML
Tác giả: Hongji Yang
Xuất bản: Hershey Pa: Idea Group Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Mobile commerce applications
Tác giả: Shi Nansi
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.872
 
Web systems design and online consumer behavior
Tác giả: Gao Yuan
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  381.142
 
Trust in Knowledge Management and Systems in Organizations
Tác giả: Maija-Leena Huotari, Mirja Iivonen
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Advanced Topics in Information Resources Management (Advanced Topics in Information Resources Management Series). Volume...
Tác giả: Mehdi Khosrowpour
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Strategies for Managing Is/It Personnel
Tác giả: Magid Igbaria, Conrad Shayo
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.0683
 
Strategies for Information Technology Governance
Tác giả: Grembergen Wim Van
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.05
 
Managing Business With Electronic Commerce
Tác giả: Aryya Gangopadhyay
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Advanced Topics in Database Research, Vol. 4
Tác giả: Keng Siau
Xuất bản: : Idea Group Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục