Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Cybercrime and espionage : an analysis of subversive multivector threats
Tác giả: Will Gragido, John Pirc, Russ Rogers
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Nessus network auditing [electronic resource]
Tác giả: Jay Beale, Russ Rogers
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
How to cheat at deploying and securing RFID [electronic resource]
Tác giả: Paul Sanghera
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.54
 
OS X for hackers at heart [electronic resource]
Tác giả: Bruce Potter
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
The best damn cybercrime and digital forensics book period [electronic resource]
Tác giả: Kevin Cardwell
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
How to cheat at configuring Open Source security tools
Tác giả: Raven Alder
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
The best damn cybercrime and digital forensics book period
Tác giả: Kevin Cardwell
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
Techno security's guide to securing SCADA [electronic resource]
Tác giả: Jack Wiles, Amit Yoran
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.46028558
 
Secure your network for free : using NMAP, wireshark, snort, nessus, and MRTG
Tác giả: Eric Seagren
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Nessus network auditing
Tác giả: Jay Beale, Russ Rogers
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục