Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 398 kết quả
InDesign CS3 for dummies
Tác giả: Galen Gruman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley publishing, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
InDesign CS2 for dummies
Tác giả: Barbara Assadi, Galen Gruman
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
ePublishing with InDesign CS6 : design and produce digital publications for tablets, ereaders, smartphones and more
Tác giả: Pariah S Burke
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5797
 
Creating Family Web Sites For Dummies®
Tác giả: Janine Warner
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
InDesign CS4 for dummies
Tác giả: Galen Gruman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.22544536
 
Adobe InDesign CS5 bible [electronic resource]
Tác giả: Galen Gruman
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.2
 
Adobe InDesign CS bible
Tác giả: Galen Gruman
Xuất bản: Indianapolis: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  686.2
 
Microsoft office publisher 2007 for dummies
Tác giả: Jim McCarter, Jacqui Salerno Mabin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.22544536
 
Songwriting for dummies
Tác giả: Jim Peterik, Dave Austin, Cathy Lynn
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Indesign CS5 for dummies
Tác giả: Galen Gruman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục