Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
The molecular vision of life : Caltech, the Rockefeller Foundation, and the rise of the new biology
Tác giả: Lily E Kay
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574.8
 
Indi'n humor : bicultural play in native America
Tác giả: Kenneth Lincoln
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  970.004
 
The Arabs in history [electronic resource]
Tác giả: Bernard Lewis
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Hidden attraction : the history and mystery of magnetism
Tác giả: Gerrit L Verschuur
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Melville and repose : the rhetoric of humor in the American Renaissance
Tác giả: John Bryant
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.3
 
The United States and the state of Israel
Tác giả: David Schoenbaum
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.7305694
 
The Arabs in history
Tác giả: Bernard Lewis
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Water management in ancient Greek cities [electronic resource]
Tác giả: Dora P Crouch
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1938
 
Hybrid zones and the evolutionary process
Tác giả: Richard G Harrison
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  575
 
Reality, representation, and projection
Tác giả: John Haldane, Crispin Wright
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  149.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục