Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 206 kết quả
Algorithms
Tác giả: Robert Sedgewick, Kevin Daniel Wayne
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Algorithms
Tác giả: Robert Sedgewick, Kevin Daniel Wayne
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, c2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Beginning algorithms
Tác giả: Simon Harris, James Ross
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Publishing Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Introduction to algorithms
Tác giả: Thomas H CormenThomas H Cormen
Xuất bản: Cambridge Mass Boston: MIT Press McGraw, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Introduction to algorithms
Tác giả: Thomas H Cormen
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Introduction to algorithms
Tác giả: Thomas H Cormen, Charles Eric Leiserson, Ronald L Rivest
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Introduction to the design and analysis of algorithms
Tác giả: Anany Levitin
Xuất bản: Boston: Pearson, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Algorithms in a nutshell [electronic resource]
Tác giả: Gary Pollice, George T Heineman, Stanley Selkow
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
An introduction to the analysis of algorithms
Tác giả: Robert Sedgewick, Philippe Flajolet
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Algorithms in C
Tác giả: Robert Sedgewick
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley Pub Co, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục