Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Nondestructive food evaluation : techniques to analyze properties and quality
Tác giả: Sundaram Gunasekaran
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Physical principles of food preservation
Tác giả: Marcus Karel, Owen R Fennema, Daryl B Lund
Xuất bản: New York: M Dekker, 1975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Polysaccharide association structures in food
Tác giả: Reginald Henry Walter
Xuất bản: New York: M Dekker, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of microwave technology for food applications
Tác giả: Ramaswamy C Anantheswaran, Ashim K Datta
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Clostridium botulinum : ecology and control in foods
Tác giả: Karen L Dodds, Andreas H W Hauschild
Xuất bản: New York: M Dekker, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of microwave technology for food applications
Tác giả: Ramaswamy C Anantheswaran, Ashim K Datta
Xuất bản: New York: M Dekker, c2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
International handbook of foodborne pathogens
Tác giả: Jeffrey Bier, Marianne D Miliotis
Xuất bản: New York: M Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.95293
 
Nutrition labeling handbook
Tác giả: Ralph Shapiro
Xuất bản: New York: M Dekker, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Food lipids : chemistry, nutrition, and biotechnology
Tác giả: Casimir C Akoh, David B Min
Xuất bản: New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục