Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Phi theory : phi-features across modules and interfaces
Tác giả: David Adger, Susana Béjar, Daniel Harbour
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Comparisons and contrasts
Tác giả: Richard S Kayne
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
The grammar of words : an introduction to linguistic morphology
Tác giả: G E Booij
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
A theory of ellipsis
Tác giả: Marjorie Joan McShane
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Deconstructing ergativity : two types of ergative languages and their features
Tác giả: Maria Polinsky
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Lexical semantics, syntax, and event structure
Tác giả: Edit Doron, Malka Rappaport Hovav, Ivy Sichel
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Lexical plurals : a morphosemantic approach
Tác giả: Paolo Acquaviva
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Affix ordering across languages and frameworks
Tác giả: Stela Manova
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.92
 
Cross-linguistic studies of imposters and pronominal agreement
Tác giả: Chris Collins
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
The architecture of determiners
Tác giả: Thomas Leu
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục