Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 244 kết quả
Developmental and educational psychology for teachers : an applied approach
Tác giả: D M McInerney, David Putwain
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Exploring social psychology
Tác giả: David G Myers
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302
 
Social psychology
Tác giả: Shelley E Taylor, Letitia Anne Peplau, David O Sears
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Social psychology
Tác giả: David G Myers, Jean M Twenge
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Social psychology
Tác giả: Elliot Aronson, Robin M Akert, Timothy D Wilson
Xuất bản: New York: Pearson, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
A topical approach to life-span development
Tác giả: John W Santrock
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.2
 
Current directions in social psychology
Tác giả: Elizabeth Yost Hammer, Janet B Ruscher
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302
 
Social psychology
Tác giả: David G Myers, Jean M Twenge
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302
 
Social Psychology
Tác giả: Stephen L Franzoi,
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302
 
Why men are the way they are : the male-female dynamic
Tác giả: Warren Farrell
Xuất bản: New York: Berkley Books, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.31
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục