Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 711 kết quả
A brief history of Chinese and Japanese civilization
Tác giả: Conrad Schirokauer
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
Japanese culture
Tác giả: H Paul Varley
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Thailand condensed : 2000 years of history and culture
Tác giả: Ellen London
Xuất bản: Singapore Tarrytown NY USA: Marshall Cavendish Editions Marshall Cavendish Corp, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.3
 
The ancient Indus Valley : new perspectives
Tác giả: Jane McIntosh
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  934
 
Lexikon of the Hispanic Baroque : Transatlantic Exchange and Transformation
Tác giả: Evonne Anita Levy, Kenneth Mills
Xuất bản: Austin: University of Texas Press, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.0468073
 
Empire of signs
Tác giả: Roland Barthes, Richard Howard
Xuất bản: New York: Hill and Wang, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  952
 
The Computer age : a twenty-year view
Tác giả: Michael L Dertouzos, Joel Moses
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  301.243
 
The power of African cultures
Tác giả: Toyin Falola
Xuất bản: Rochester NY: University of Rochester Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.096
 
Eclipse of reason
Tác giả: Max Horkheimer
Xuất bản: London New York: Continuum, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  193
 
The Culture of India [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Kathleen Kuiper
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục