Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 61 kết quả
Foundations of multicultural psychology : research to inform effective practice
Tác giả: Timothy B Smith, Joseph E Trimble
Xuất bản: Washington DC: American Psychological Association, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.8
 
Academic Journal of Psychology and Counseling
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Ushuluddin and Dawah UIN Raden Mas Said, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The image of God and the psychology of religion
Tác giả: Richard Dayringer, David Oler
Xuất bản: Binghamton NY: Haworth Press, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  231
 
Spiritual Psychology and Counseling
Tác giả:
Xuất bản: : Halil Ekşi, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Research methods in clinical psychology : an introduction for students and practitioners
Tác giả: Chris Barker, Chris Barker, Robert Elliott, Nancy Pistrang
Xuất bản: West Sussex: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8972
 
The Handbook of work and health psychology
Tác giả: Cary L Cooper, Marc J Schabracq, Jacques AM Winnubst
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Acquiring counseling skills : integrating theory, multiculturalism, and self-awareness
Tác giả: Kathryn C MacCluskie
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonMerrill, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.3
 
Research methods in clinical psychology : an introduction for students and practitioners
Tác giả: Chris Barker, Robert Elliott, Nancy Pistrang
Xuất bản: Chichester West Sussex England: WileyBlackwell, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Effective helping : interviewing and counseling techniques
Tác giả: Barbara F Okun, Ricki Kantrowit
Xuất bản: Australia Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.3
 
Principles-based counselling and psychotherapy : a method of levels approach
Tác giả: Timothy A Carey, Warren Mansell, Sara Tai
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8914
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục