Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 276 kết quả
A critical analysis of the Physical Education curriculum in the Czech Republic
Tác giả: Petr Vlcek
Xuất bản: Berlin Germany: Logos Verlag Berlin, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370
 
Developing the Higher Education Curriculum : Research-Based Education in Practice
Tác giả:
Xuất bản: : University College London, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Connected Curriculum for Higher Education
Tác giả:
Xuất bản: London: University College London, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378
 
Second International Handbook of Educational Change [electronic resource]
Tác giả: Andy Hargreaves, Michael Fullan, David Hopkins, Ann Lieberman
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  370
 
The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education [electronic resource] : Intellectual and at...
Tác giả: Sung Je Cho
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  510.71
 
Curriculum development for medical education : a six-step approach
Tác giả: Patricia A Thomas, Belinda Y Chen, Mark T Hughes, David E Kern
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W 18
 
Curriculum development for medical education : a six-step approach
Tác giả: Belinda Y Chen, Mark T Hughes, David E Kern, Patricia A Thomas
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  610.71173
 
Learning Analytics: a Metacognitive Tool to Engage Students : Research study
Tác giả: Airina Volungevičienė
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.3344678
 
Curriculum development in the postmodern era
Tác giả: Patrick Slattery
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.11
 
How students learn : history, mathematics, and science in the classroom
Tác giả: John Bransford, Suzanne Donovan
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục