Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 148 kết quả
Algorithms and data structures : the science of computing
Tác giả: Douglas Baldwin, Greg W Scragg
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Data Structures and Algorithms with JavaScript
Tác giả: Michael McMillan
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OREILLY, 2014
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Algorithms and data structures [electronic resource] : the science of computing
Tác giả: Douglas Baldwin, Greg W Scragg
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Data structures & algorithms in Java
Tác giả: Mitchell Waite, Robert Lafore
Xuất bản: Corte Madera CA: Waite Group Press, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Data structures for game programmers
Tác giả: Ron Penton
Xuất bản: Rocklin Calif: Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Algorithms + data structures=programs
Tác giả: Niklaus Wirth
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, 1976
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (djvu)
ddc:  001.642
 
Data structures for game programmers
Tác giả: Ron Penton
Xuất bản: Rocklin Calif London: Premier Pearson Education distributor, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Java structures : data structures in Java for the principled programmer
Tác giả: Duane A Bailey
Xuất bản: Boston Mau: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Algorithms and data structures in C
Tác giả: Alan Parker
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 1993
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Data structures and algorithms in Java
Tác giả: Michael T Goodrich, Roberto Tamassia
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục