Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3081 kết quả (0.0199891 giây)
Basic economics : a citizen's guide to the economy
Tác giả: Thomas Sowell
New York: Basic Books, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330
 
Economics
Tác giả: John Sloman
Harlow: FT Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330
 
Introductory economics
Tác giả: Arleen J Hoag
New Jersey: World Scientiific, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330
 
Principles of economics
Tác giả: N. Gregory Mankiw
Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330
 
Economics
Tác giả: Michael Parkin
Harlow: Pearson Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330
 
Everyday economics [electronic resource] : honest answers to tough questions
Tác giả: Lawrence H Officer
New York: Palgrave Macmillan, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330
 
Economics : a very short introduction
Tác giả: Partha Dasgupta
Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330
 
Explorations in pragmatic economics : selected papers of George A. Akerlof (and co-authors)
Tác giả: George A Akerlof
Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330.1
 
The Economy Today : 11th edition
Tác giả: Bradley R Schiller
Boston: McgrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 330
 
Economics
Tác giả: Roger A Arnold
Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục