Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 688 kết quả
Metaliterary Layers in Finnish Literature
Tác giả: Risto Turunen, Samuli Hägg, Samuli Hägg, Erkki Sevänen, Erkki Sevänen, Risto Turunen
Xuất bản: Helsinki: Finnish Literature Society SKS, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.6
 
Buddhist tales for young and old
Tác giả: Todd Anderson, Sally Bienemann, Kurunegoda Piyatissa
Xuất bản: New York NY: Buddhist Literature Society, 1995
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.3
 
The ancient Egyptian pyramid texts
Tác giả: James P Allen, Peter Der Manuelian
Xuất bản: Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  299
 
English Literature
Tác giả:
Xuất bản: : Fondazione Università Ca Foscari, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Loving literature : a cultural history
Tác giả: Deidre Lynch
Xuất bản: Chicago: The University of Chicago Press, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.9
 
An outline of English literature
Tác giả: G C Thornley, Gwyneth Roberts
Xuất bản: Harlow: Longman, 1984
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.9
 
The literature of ancient Sumer
Tác giả: Jeremy A Black
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  899
 
Teaching and learning English literature
Tác giả: Ellie Chambers, Marshall Gregory
Xuất bản: : SAGE Publications, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Literature in English : how and why
Tác giả: Dominic Rainsford
Xuất bản: New York City: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.9
 
Language in literature : style and foregrounding
Tác giả: Geoffrey N Leech
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson Longman, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục