Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
BSD docs [electronic resource] : the ultimate collection of FreeBSD related articles and documents from the internet
Tác giả:
Xuất bản: Walnut Creek CA: Walnut Creek CDROM, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.082
 
Embedded FreeBSD cookbook [electronic resource]
Tác giả: Paul Cevoli
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
The definitive guide to PC-BSD [electronic resource]
Tác giả: Dru Lavigne, Alexander Erenkov, Sevan Janiyan, Søren Straraap
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
FreeBSD unleashed
Tác giả: Brian Tiemann, Michael C Urban
Xuất bản: Indianapolis: Sams, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.44682
 
Embedded FreeBSD cookbook
Tác giả: Paul Cevoli
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
The design and implementation of the FreeBSD operating system
Tác giả: Marshall Kirk McKusick, George V Neville-Neil
Xuất bản: Boston: AddisonWesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.3
 
FreeBSD 6 unleashed
Tác giả: Brian Tiemann, Michael C Urban
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.44769
 
Sams teach yourself FreeBSD in 24 hours
Tác giả: Michael C Urban, Brian Tiemann
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
FreeBSD device drivers : a guide for the intrepid [electronic resource]
Tác giả: Joseph Kong, John Baldwin
Xuất bản: San Francisco Calif: No Starch Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Network administration with FreeBSD 7 [electronic resource] : building, securing, and maintaining networks with the FreeBSD operating system
Tác giả: Babak Farrokhi, Roman Bogorodskiy, Della Pradeep
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục