Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 127 kết quả
Theoretical Comparative Syntax
Tác giả: Naoki Fukui
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  415
 
Rote-Meto Comparative Dictionary
Tác giả: Owen Edwards
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.5
 
Phi theory : phi-features across modules and interfaces
Tác giả: David Adger, Susana Béjar, Daniel Harbour
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Comparisons and contrasts
Tác giả: Richard S Kayne
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Syntactic carpentry : an emergentist approach to syntax
Tác giả: O'Grady William
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
A to Zed, A to Zee [electronic resource] : a guide to the differences between british and american english
Tác giả: Glenn Darragh
Xuất bản: Irun Spain: Editorial Stanley, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
The grammar of words : an introduction to linguistic morphology
Tác giả: G E Booij
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Gender across languages : the linguistic representation of women and men
Tác giả: Hadumod Bussmann, Marlis Hellinger, Heiko Motschenbacher
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: J Benjamins, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
La raison morphologique : hommage à la mémoire de Danielle Corbin
Tác giả: Daniell Corbin, Bernar Fradin
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, c2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Constructing collectivity : 'we' across languages and contexts
Tác giả: Theodossia Pavlidou
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.55
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục