Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Intelligent control systems with LabVIEW
Tác giả: Pedro Ponce Cruz, Ramírez-Figueroa Fernando D
Xuất bản: London New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Intelligent control systems using soft computing methodologies
Tác giả: Ali Zilouchian
Xuất bản: : CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.890285
 
Fuzzy modeling and fuzzy control
Tác giả: Huaguang Zhang, Derong Liu
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.5
 
Intelligent Control in Energy Systems
Tác giả: Anastasios Dounis
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Iterative learning control for multi-agent systems coordination
Tác giả: Shiping Yang, Xuefang Li, Dong Shen, Jian-Xin Xu
Xuất bản: Singapore: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.89
 
Fuzzy logic models and fuzzy control : an introduction
Tác giả: D S Hooda, Vivek Raich
Xuất bản: : Alpha Science International Limited, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Intelligent systems
Tác giả: J David Irwin, Bogdan M Wilamowski
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
System design and control integration for advanced manufacturing
Tác giả: Han-Xiong Li, XinJiang Lu
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.89
 
Multi-agent robotic systems
Tác giả: Jiming Liu, Jianbing Wu
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
The industrial electronics handbook. Intelligent systems
Tác giả: J David Irwin, Bogdan M Wilamowski
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục