Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 263 kết quả
Handbook of international trade
Tác giả: Eun Kwan Choi, James Harrigan
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  382
 
Perspectives on international agricultural trade and development
Tác giả: Dragan Miljković
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.41
 
International trade with equilibrium unemployment
Tác giả: Carl Davidson, Steven J Matusz
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  331.1372
 
INTERNATIONAL TRADE : ECONOMIC ANALYSIS OF GLOBALIZATION AND POLICY
Tác giả: John McLaren
Xuất bản: Hoboken NJ: WILEY, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
International Trade from Economic and Policy Perspective
Tác giả: Vito Bobek, Vito Bobek
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  917.303
 
Global trade policy : questions and answers
Tác giả: Pamela J Smith
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA USA: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382/.3
 
Trade and globalization : an introduction to regional trade agreements
Tác giả: David A Lynch
Xuất bản: Lanham MD: Rowman Littlefield, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
International Trade - On the Brink of Change
Tác giả: Anita Macek
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  051
 
Trade and Global Market
Tác giả: Vito Bobek
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  332.042
 
The handbook of international trade and finance : the complete guide to risk management, international payments and currency management, bonds and guarantees, credit insurance and trade finance
Tác giả: Anders Grath
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục