Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 213 kết quả
E - marketing
Tác giả: Judy Strauss, Raymond D Frost
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Online marketing [electronic resource]
Tác giả: Lorrie Thomas
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Contemporary research in e-marketing
Tác giả: Sandeep Krishnamurthy
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.872
 
Web marketing for dummies
Tác giả: Jan Zimmerman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Internet marketing : foundations & applications
Tác giả: Carolyn F Siegel
Xuất bản: Boston MA: Houghton Mifflin Co, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.84
 
Digital marketing excellence : planning, optimizing and integrating online marketing
Tác giả: P R Smith, Dave Chaffey
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
The new marketing : transforming the corporate future
Tác giả: Malcolm McDonald, Hugh Wilson
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Internet marketing : strategy, implementation and practice
Tác giả: Dave Chaffey
Xuất bản: Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Affiliate marketing
Tác giả: Ted Sudol, Paul J Mladjenovic
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Web marketing for dummies [electronic resource]
Tác giả: Jan Zimmerman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục