Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 159 kết quả
Ireland for dummies
Tác giả: Elizabeth Albertson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.1504
 
Adventure guide to Ireland [electronic resource]
Tác giả: Tina Neylon
Xuất bản: Edison NJ Garsington: Hunter Windsor, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.1504824
 
Ireland for dummie
Tác giả: Elizabet Albertson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.1504824
 
Irish history for dummies
Tác giả: Mike Cronin
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941.5
 
The butcher boy
Tác giả: Pat McCabe
Xuất bản: New York NY: Dell, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The archaeology of medieval Ireland [electronic resource]
Tác giả: Terence B Barry
Xuất bản: London New York: Routledge, 1988
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  936.1
 
The Summer King
Tác giả: O R Melling
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.54
 
The historical dimensions of Irish Catholicism
Tác giả: Emmet J Larkin
Xuất bản: Washington DC: Catholic University of America Press, 1984
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  282.09
 
The companion to Irish traditional music
Tác giả: Fintan Vallely
Xuất bản: Cork: Cork University Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.629162003
 
Sushi for beginners
Tác giả: Marian Keyes
Xuất bản: London: Penguin, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục