Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Marijuana : uses, effects and the law
Tác giả: Andrea S Rojas
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers Inc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.295
 
Joint Rolling Handbook
Tác giả: Andrew McBeth, Liz McBeth
Xuất bản: : Bobcat P, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  394.14
 
The official High Times cannabis cookbook : [more than 50 irresistible recipes that will get you high]
Tác giả: Elise McDonough, Sara Remington
Xuất bản: San Francisco: Chronicle Books, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.6379
 
Marijuana as medicine? : the science beyond the controversy
Tác giả: Alison Mack, Janet E Joy
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Economics and marijuana : consumption, pricing and legalisation
Tác giả: Kenneth W Clements, Xueyan Zhao
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.1
 
Medical marijuana and marijuana use
Tác giả: Albert T Johnson
Xuất bản: New York: Nova Science, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.295561
 
Marijuana
Tác giả: Randi Mehling
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.835
 
Cannabis [electronic resource] : the genus Cannabis
Tác giả: David T Brown
Xuất bản: Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  583.45
 
The everything marijuana book : your complete cannabis resource, including history, growing instructions, and preparation
Tác giả: Alicia Williamson
Xuất bản: Avon MA: Adams Media, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.79
 
Marijuana and cannabinoid research elektronisk ressurs : methods and protocols
Tác giả: Emmanuel S Onaivi
Xuất bản: Totowana NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.7827
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục