Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 556 kết quả
Sri Lankan Journal of Biology
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of Biology Sri Lanka, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Pure and Applied Biology
Tác giả:
Xuất bản: : Bolan Society for Pure and Applied Biology BSPAB, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
BMB Reports
Tác giả:
Xuất bản: : Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Acta Biochimica Indonesiana
Tác giả:
Xuất bản: : Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Riset Biologi dan Aplikasinya
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Biology Faculty of Mathematics and Natural Sciences Universitas Negeri Surabaya, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Molecular biology
Tác giả: Robert Franklin Weaver
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Molecular biology
Tác giả: Robert Franklin Weaver
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Molecular biology
Tác giả: David P Clark
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Quantitative Biology: Dynamics of Living Systems
Tác giả: Noriko Hiroi, Akatsuki Kimura, Akira Funahashi, Chun-Biu Li, Douglas B Murray, Hiroaki Takagi, Jason Edward Shoemaker, Naoki A Irie, Rinshi S Kasai, Tetsuya J Kobayashi, Viji M Draviam, Ziya Kalay
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Molecular biology of the gene
Tác giả: James D Watson
Xuất bản: San Francisco Calif: Benjamin Cummings, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục