Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Campbell biology : concepts & connections
Tác giả: Jane B Reece
Xuất bản: San Francisco CA: Benjamin Cummings, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Modern experimental biochemistry
Tác giả: Rodney Boyer
Xuất bản: San Francisco CA: Benjamin Cummings, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Conceptual chemistry : understanding our world of atoms and molecules
Tác giả: John Suchocki
Xuất bản: San Francisco: Benjamin Cummings, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Biology
Tác giả: Neil A Campbell
Xuất bản: San Francisco Calif: Benjamin Cummings, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Molecular biology of the gene
Tác giả: James D Watson
Xuất bản: San Francisco Calif: Benjamin Cummings, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6
 
Microbiology : an introduction
Tác giả: Gerard J Tortora, Christine L Case, Berdell R Funke
Xuất bản: : Benjamin Cummings, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Microbiology : with diseases by body system
Tác giả: Robert W Bauman, Elizabeth Machunis-Masuoka, Jean E Montgomery
Xuất bản: Boston: Benjamin Cummings, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 4
 
Biology : a guide to the natural world
Tác giả: David Krogh
Xuất bản: Boston: Benjamin Cummings, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Brock biology of microorganisms
Tác giả: Michael T Madigan
Xuất bản: San Francisco: Benjamin Cummings, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Biology : a guide to the natural world
Tác giả: David Krogh
Xuất bản: Boston: Benjamin Cummings, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục