Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 212 kết quả
Disentangling Bare Nouns and Nominals Introduced by a Partitive Article
Tác giả: Tabea Ihsane, Tabea Ihsane
Xuất bản: LEIDEN BOSTON: Brill, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
Agreement Beyond Phi
Tác giả: Shigeru Miyagawa
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The design of mammals : a scaling approach
Tác giả: John William Prothero
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599
 
Geometric morphometrics for biologists : a primer
Tác giả: Miriam Zelditch
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.30151
 
The grammar of words : an introduction to linguistic morphology
Tác giả: G E Booij
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Morphological metatheory
Tác giả: Heidi Harley, Daniel Siddiqi
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.901
 
An introduction to English morphology : words and their structure
Tác giả: Andrew Carstairs-McCarthy
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Esau's Plant anatomy : meristems, cells, and tissues of the plant body: their structure, function, and development
Tác giả: Ray Franklin Evert, Katherine EsauKatherine Esau
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.32
 
Syntax of Hungarian vol 1
Tác giả: Gábor Alberti, Gábor Alberti, Tibor Laczkó, Tibor Laczkó
Xuất bản: : Amsterdam University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Morphodynamics
Tác giả: Adolf Seilacher, Alan D Gishlick
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục