Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 168 kết quả (0.015625 giây)
Multimedia database management systems
Tác giả: Guojun Lu
Boston: Artech House, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.7
 
Multimedia multiprocessor systems [electronic resource] : analysis, design and management
Tác giả: 
Dordrecht New York NY: Springer ScienceBusiness Media BV, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.7
 
From Web to workplace : designing open hypermedia systems
Tác giả: Kaj Grnbuk
Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 006.7
 
Wireless multimedia communication systems : design, analysis, and implementation [elektronisk ressurs]
Tác giả: K. Ramamohan Rao
Boca Raton: Taylor and Francis, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38216
 
Director in a nutshell : a desktop quick reference
Tác giả: Bruce A Epstein
Sebastopol CA: OReilly, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.7869
 
Managing multimedia semantics
Tác giả: Uma Srinivasan
Hershey: IRM Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.7
 
Multimedia in action
Tác giả: James E Shuman
USA: Thomson Wadsworth, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 006.6
 
Multimedia technologies and applications for the 21st century : visions of world experts
Tác giả: 
Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.7
 
Multimedia technology for applications
Tác giả: 
Piscataway New Jersey: IEEE Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 006.7
 
Video and image processing in multimedia systems
Tác giả: Borivoje Furht
Boston: Kluwer Academic Publishers, 1995
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục