Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 335 kết quả
Optics for dummies
Tác giả: Galen Duree
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
The light fantastic : a modern introduction to classical and quantum optics
Tác giả: I R Kenyon
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Applications of nonlinear fiber optics
Tác giả: G P Agrawal
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3692
 
Nonlinear fiber optics
Tác giả: G P Agrawal
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3692
 
Nonlinear effects in optical fibers
Tác giả: M�ario F S Ferreira
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3692
 
Modern nonlinear optics. Pt. II
Tác giả: Myron W Evans
Xuất bản: New York: Interscience, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  535.3
 
Elements of quantum optics [electronic resource]
Tác giả: Pierre Meystre, Murray Sargent
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.2
 
Engineering optics
Tác giả: Keigo Iizuka
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
Adaptive Optics for Vision Science : Principles, practices, design, and applications
Tác giả: Abdul Awwal, Julianna Lin, Hope Queener, Karen Thorn
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.369
 
Fiber optics engineering [electronic resource]
Tác giả: Mohammed Azadeh
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục