Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
IBM® SPSS® Amos™ 21
Tác giả: James L Arbuckle,
Xuất bản: New York: IBM Corp, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Basic SPSS tutorial
Tác giả: Manfred te Grotenhuis, Anneke Matthijssen
Xuất bản: Los Angeles: SAGE, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Using IBM SPSS statistics : an interactive hands-on approach
Tác giả: James O Aldrich, James B Cunningham
Xuất bản: Thousand Oaks California: Sage Publications Inc, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Doing data analysis with SPSS version 18.0
Tác giả: Robert H Carver, Jane Gradwohl Nash
Xuất bản: Boston MA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.285555
 
Ready, set, go! : a student guide to SPSS16.0-17.0 for Windows
Tác giả: Thomas W Pavkov
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
SPSS for dummies
Tác giả: Arthur Griffith
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Performing data analysis using IBM SPSS(R)
Tác giả: Lawrence S Meyers
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Using SPSS for Windows and Macintosh : analyzing and understanding data
Tác giả: Samuel B Green, Neil J Salkind
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
IBM SPSS statistics 19 made simple
Tác giả: Colin D Gray, Paul R Kinnear
Xuất bản: New York: Psychology Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Sports research with analytical solution using SPSS [electronic resource]
Tác giả: J P Verma
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.07
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục