Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 422 kết quả
Wireless Optical Communication Systems
Tác giả: Steve Hranilovic
Xuất bản: Boston: Springer ScienceBusiness Media, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3827
 
Wireless communication circuits and systems
Tác giả: Yichuang Sun
Xuất bản: London: Institution of Electrical Engineers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.382
 
Mobile communication systems and security
Tác giả: Man Young Rhee
Xuất bản: Singapore: J Wiley Sons Asia, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.8
 
Antennas and propagation for wireless communication systems
Tác giả: Simon R Saunders, Alejandro Aragón-Zavala
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.384135
 
Coding for MIMO communication systems
Tác giả: Tolga M Duman, Ali Ghrayeb
Xuất bản: Chichester England: J Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An introduction to ultra wideband communication systems
Tác giả: Jeffrey Hugh Reed
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.38216
 
Fundamentals of wireless communication
Tác giả: David Tse, Pramod Viswanath
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Wireless communication systems : advanced techniques for signal reception
Tác giả: Xiaodong Wang, H Vincent Poor
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.382
 
Enabling 5G communication systems to support vertical industries
Tác giả: Qammer H Abbasi, Muhammad Ali Imran, Yusuf Abdulrahman Sambo
Xuất bản: Hoboken New Jersey USA: WileyIEEE Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38456
 
Wireless multimedia communication systems : design, analysis, and implementation [elektronisk ressurs]
Tác giả: K Ramamohan Rao, Bojan M Bakmaz, Z S Bojkovic
Xuất bản: Boca Raton: Taylor and Francis, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38216
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục