Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Kitchen mysteries : revealing the science of cooking = Les secrets de la casserole
Tác giả: Hervé This
Xuất bản: : , 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.5
 
The science of the oven
Tác giả: Hervé This
Xuất bản: : , 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.01
 
Molecular gastronomy : exploring the science of flavor
Tác giả: Hervé This
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Molecular gastronomy : exploring the science of flavor
Tác giả: Hervé This
Xuất bản: New York Chichester: Columbia university press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Pro Android apps performance optimization
Tác giả: Hervé Guihot
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Pro Android apps performance optimization
Tác giả: Hervé Guihot
Xuất bản: New York: Apress, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Mitochondrial DNA - New Insights
Tác giả: Hervé Seligmann
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Digital video quality : vision models and metrics
Tác giả: Stefan Winkler, Hervé Benoit
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3887006
 
Metabolism and Metabolomics of Liver in Health and Disease
Tác giả: Walter Wahli, Hervé Guillou, Hervé Guillou, Walter Wahli
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Pangenome : Diversity, Dynamics and Evolution of Genomes
Tác giả: Hervé Tettelin, Duccio Medini, Duccio Medini, Hervé Tettelin
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục