Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Developmental biology protocols
Tác giả: Cecilia W Lo, Rocky S Tuan
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Cell cycle control : mechanisms and protocols
Tác giả: Gav Brooks, Tim Humphrey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Cell cycle checkpoint control protocols
Tác giả: Howard B Lieberman
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Immunocytochemical methods and protocols
Tác giả: Lorette C Javois
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.9
 
Ion channels : methods and protocols
Tác giả: Mark S Shapiro, James D Stockand
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Apoptosis techniques and protocols
Tác giả: Andréa LeBlanc
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.936
 
Essentials of apoptosis : a guide for basic and clinical research
Tác giả: Zheng Dong, Xiao-Mi Yin
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.936
 
Molecular embryology : methods and protocols
Tác giả: Ivor Mason, Paul T Sharpe
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8616
 
The mitotic exit network : methods and protocols
Tác giả: Fernando Monje-Casas, Ethel Queralt
Xuất bản: New York: Humana Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.84377
 
Plant cell culture protocols
Tác giả: Robert D Hall
Xuất bản: New Jersey: Humana Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục