Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 461 kết quả
Advanced BlackBerry development [electronic resource]
Tác giả: Chris King
Xuất bản: New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
My iPad 2 [electronic resource]
Tác giả: Gary Rosenzweig
Xuất bản: Indianapolis IN: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
The iPad 2 pocket guide [electronic resource]
Tác giả: Jeff Carlson
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Ubuntu netbooks [electronic resource] : the path to low-cost computing
Tác giả: Sander van Vugt, Trevor Parsons
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Droid X [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Preston Gralla
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
BlackBerry all-in-one for dummies
Tác giả: Tim Calabro
Xuất bản: IndianapolisInd: Wiley publising inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Practical Android projects
Tác giả: Lucas Jordan, Pieter Greyling
Xuất bản: New York: Apress Distributed by Springer ScienceBusiness Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
CrackBerry [electronic resource] : true tales of BlackBerry use and abuse
Tác giả: Kevin Michaluk, Gary Mazo, Martin Trautschold
Xuất bản: New York: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Switching to a Mac for dummies
Tác giả: Arnold Reinhold
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
My Windows Phone 7
Tác giả: Brien Posey
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục