Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 143 kết quả
Expecting the unexpected [electronic resource] : exceptions in grammar
Tác giả: Horst J Simon, Heike Wiese
Xuất bản: Berlin New York: De Gruyter Mouton, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Cognitive English grammar
Tác giả: Günter Radden, Dirven René
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Dynamic antisymmetry and the syntax of noun incorporation
Tác giả: Michael Barrie
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
The grammar of knowledge : a cross-linguistic typology
Tác giả: A I͡U Aĭkhenvalʹd, Robert M W Dixon
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
The Oxford handbook of construction grammar
Tác giả: Thomas Hoffmann, Graeme Trousdale
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  415
 
A theory of syntax for systemic functional linguistics
Tác giả: Robin P Fawcett
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Comparisons and contrasts
Tác giả: Richard S Kayne
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Syntactic carpentry : an emergentist approach to syntax
Tác giả: O'Grady William
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Cognitive linguistics : an introduction
Tác giả: Vyvyan Evans, Melanie C Green
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Grammars with Context Conditions and Their Applications
Tác giả: Alexander Meduna, Svec Martin
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sonc Interscience, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  415
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục