Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Dark sky, dark matter
Tác giả: J M Overduin, Paul S Wesson
Xuất bản: Bristol: Institute of Physics, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.1126
 
The Identification of Dark Matter
Tác giả: Neil J C Spooner, Vitaly Kudryavtsev
Xuất bản: New york: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  523.1126
 
Galaxies and how to observe them
Tác giả: Wolfgang Steinicke, Richard Jakiel
Xuất bản: London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.112
 
An introduction to mathematical cosmology [electronic resource]
Tác giả: Jamal N Islam
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.11
 
Galaxies in the universe : an introduction
Tác giả: Linda Siobhan Sparke, John S Gallagher
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.112
 
Alla scoperta delle galassie elektronisk ressurs
Tác giả: Alessandro Boselli
Xuất bản: Milano: SpringerVerlag Milan, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.112
 
Nucleosynthesis and chemical evolution of galaxies
Tác giả: B E J Pagel
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.112
 
The physics and evolution of active galactic nuclei
Tác giả: Hagai Netzer
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.112
 
Essentials on Dark Matter
Tác giả: Abraão Jessé Capistrano de Souza, Abraão Jessé Capistrano de Souza
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  523.1126
 
Time-domain studies of the Andromeda Galaxy
Tác giả: Chien-Hsiu Lee
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  523.112
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục